Rekrutacja

Zgłoszenie do szkoły podstawowej

Opublikowano w Rekrutacja

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do II Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

Do klasy: *
Na rok szkolny: *
Imiona i nazwisko dziecka: *
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia:
PESEL dziecka:
Adres zamieszkania: *
Gmina: *
Adres zameldowania: *
Telefon domowy/komórkowy: *
Obecnie dziecko uczęszcza do:
Nazwa i adres placówki:
Obwód szkolny:
Imię i nazwisko ojca (opiekuna):
Miejsce pracy ojca (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko ojca:
E-mail ojca: *
Imię i nazwisko matki (opiekunki):
Miejsce pracy matki (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko matki:
E-mail matki: *
Dane o rodzeństwie (płeć, wiek):
Skąd dowiedziałem się o szkole:


Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do opłacenia w terminie 1 tygodnia wymaganego wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto:

Samodzielne Koło Terenowe Nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Gdańsk, ul. Kartuska 245
BZ WBK S.A. Gdańsk, Nr rachunku: 15 1090 1098 0000 0000 0958 5524

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu II Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz Zasad Opłacania Czesnego i Kontraktu zawartego z rodzicami (opiekunami), stanowiącymi załącznik do Statutu.

Zgłoszenie do gimnazjum

Opublikowano w Rekrutacja

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do II Społecznego Gimnazjum STO.

Do klasy: *
Na rok szkolny: *
Imiona i nazwisko dziecka: *
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia:
PESEL dziecka: *
Adres zamieszkania: *
Gmina: *
Adres zameldowania: *
Telefon domowy/komórkowy: *
Obecnie dziecko uczęszcza do szkoły:
Obwód szkolny:
Imię i nazwisko ojca (opiekuna):
Miejsce pracy ojca (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko ojca:
E-mail ojca: *
Imię i nazwisko matki (opiekunki):
Miejsce pracy matki (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko matki:
E-mail matki: *
Dane o rodzeństwie (płeć, wiek):
Skąd dowiedziałem się o szkole:

Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do opłacenia w terminie 1 tygodnia wymaganego wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto:

Samodzielne Koło Terenowe Nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Gdańsk, ul. Kartuska 245
BZ WBK S.A. Gdańsk, Nr rachunku: 15 1090 1098 0000 0000 0958 5524

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu II Społecznego Gimnazjum STO oraz Zasad Opłacania Czesnego i Kontraktu zawartego z rodzicami (opiekunami), stanowiącymi załącznik do Statutu.


Procedura postępowania kwalifikacyjnego

Opublikowano w Rekrutacja

 

Warunki ogólne

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pełna akceptacja przez rodziców programu dydaktyczno-wychowawczego i regulaminu szkoły, zaprezentowanego przez dyrekcję podczas rozmowy z rodzicami.
2. Rodzice zobowiązani są do systematycznego współdziałania w kwestiach wychowawczych i dydaktycznych dotyczących dziecka.
3. O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Warunki zakwalifikowania dziecka określone są w punkcie II-Warunki szczegółowe.
5. Podania o przyjęcie dziecka do szkoły przyjmowane są cały rok.
6. Nabór uzupełniający odbywa się w trakcie całego roku szkolnego.
7. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają formularze zgłoszenia.
9. Rodzice są informowani telefonicznie o terminie spotkania kwalifikacyjnego oraz o warunkach rekrutacji.
10. Rodzice zgadzają się na podjęcie interwencji pedagogiczno-psychologicznej z dzieckiem na terenie szkoły.
11. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły.
12. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy z Samodzielnym Kołem Terenowym STO nr 200 oraz wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły lub na konto w terminie 7 dni od zakwalifikowania dziecka.

Warunki szczegółowe

Nabór do klas 0 – III

a. Rekrutacji i przydziału do klas dokonuje dyrektor szkoły, dyrektor ds pedagogicznych oraz nauczyciel przeprowadzający diagnozę dziecka
b. Dziecko poddane jest wstępnemu badaniu psychologicznemu i pedagogicznemu, którego celem jest określenie kompetencji szkolnych. Wstępne badanie jest płatne w sekretariacie szkoły.
c. Dostarczenie do szkoły diagnozy dziecka 6-letniego (do klasy I), ostatniej oceny opisowej i kserokopii świadectwa (do klas II i III).

Nabór do klas IV – VIIII

a. Wymagana średnia ocen: co najmniej 4.0 i zachowanie dobre.
b. Pozytywny wynik testów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
c. Dostarczenie świadectwa z poprzedniej klasy lub wykazu bieżących ocen cząstkowych lub semestralnych (w przypadku ucznia w trakcie roku szkolnego).
d. Dostarczenie aktualnej opinii psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dysleksji).
e. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego, ale warunkiem przyjęcia jest dobra ocena z zachowania.

Keyboard
wypełnij formularz zgłoszenia
do szkoły podstawowej
 

 

lub pobierz wzór formularza w pliku.

 

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •