Szkoła

Zarząd i pracownicy

Opublikowano w Szkoła

 

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku

 

 •  Rafał Dylewski Prezes  
 •  Przemysław Dąbrowski Wiceprezes  
 •  Aleksandra Łada Sekretarz  
 •  Marcin Dudek Skarbnik  


Dyrekcja szkoły

 • Marek Grąziewicz Dyrektor  
 • Aleksandra Krupińska Dyrektor ds. pedagogicznych  


Nauczyciele

LISTA Nauczycieli II Podstawowo- Gimnazjalnego Zespołu Szkól Społecznych STO

rok szkolny 2014/2015                  

Bogumiła Laskowska – wych. 0a

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Mazur – wych. 3a

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Angelika Łania - wych 7b

język angielski, edukacja muzyczna

Elżbieta Kilińska – wych.1b

edukacja wczesnoszkolna

Joanna Górna - wych. 1a

edukacja wczesnoszkolna, lider EDW

Joanna Materek

świetlica klas 1

Ewa Hublewska - wych. 2a

edukacja wczesnoszkolna

Iwona Witkowska – wych. 3a

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Magdalena Iwańca – wych. 3b

edukacja wczesnoszkolna

Dominika Michta

chemia, język angielski

Emilia Senczyszyn-Karolewicz - wych 5b

język polski, lider zespołu 4-6

Anna Warzecha

język polski

Wawrzyniak Barbara

matematyka

Sawicka Irena

teatr

Kosicka  Gabriela

język angielski

Anna Zbróg

język angielski

Barbara Gosztyła-Łuć

język angielski

Eryk Zaleski

język angielski

Anna Adamonis - wych 8b

język niemiecki

Anna Miler

wychowanie fizyczne

Anna Ożóg - wych kl. 4b

pedagog, świetlica klas 2

Andrzej Born

wychowanie fizyczne, koordynator w-f

Olga Włodarczyk – wych 5a

historia, wos

Bożena Filimoniuk

biologia przygotowanie do egzaminu

Hanna Born

wychowanie fizyczne

Michał Czerwionka 

fizyka, pracownia fizyczna

Magdalena Kostuch - wych 8a

język angielski, lider zespołu 7-8, GIM

Krzysztof Adamczyk

język niemiecki, informatyka

Szulist Patrycja 

edukacja wczesnoszkolna

Bogna Tarnowska

plastyka, pracownia plastyczna

Barbara Skowron-Zaleska

plastyka, pracownia plastyczna

Jakub Dzielicki

religia

Małgorzata Gawecka

psycholog

Jakub Jasiński – wych IIIa gim

klubik klas 4, technika, opiekun parlamentu, EDB, pracownia techniczna

Marta Węsierska

biblioteka, opiekun wolontariatu

Renata Bryńska

świetlica klas 2

Sandra Szylke - wych 1b

edukacja wczesnoszkolna

Barbara Bocian

matematyka

Eliza Misiuta - wych 7a

przyroda, biologia

Anna Olszak

język angielski, język hiszpański

Aleksandra Burzyńska

matematyka

Olivier Sidor

wychowaniw fizyczne, piłka nożna

Renata Różalska

świetlica klas 0

Bożena Ptak

język polski

Małgorzata Krzaczyńska

taniec

Agnieszka Sankowska

geografia, język angielski

Patrycja Szulist - wych 0b

edukacja wczesnoszkolna

Paulina Bielewicz

klubik klas 5, wychowanie fizyczne

Adam Gaca 

basen

Senczyszyn Dominika wych 4a

język polski

Patrycja Błoch - wych 6b

klubik klas 6-7, logopedia

Bożena Ptak

język polski

Piotr Formela - wych 6a 

wychowanie fizyczne, koszykówka

Oliwia Grzegorczyk 

język angielski, koordynator zespołu anglistów

 

Aleksandra Krupińska - wych IIIb gim

język niemiecki

 

 

 

 

 


             

O szkole

Opublikowano w Szkoła

 

„Żeby dobrze uczyć Jasia matematyki,
trzeba dobrze znać Jasia i matematykę."

W tej sentencji upatrujemy sukces edukacyjny i wychowawczy naszych uczniów. Ponieważ lubimy swoją pracę, potrafimy w naszej szkole nauczyć, jak radzić sobie z sukcesem i porażką oraz rozwiązywać problemy. Cenimy przyjaźń, dlatego udaje się nam kształtować ludzi otwartych i tolerancyjnych, którzy są przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Naszym marzeniem jest wychowanie człowieka żyjącego z pasją, wrażliwego społecznie
i szczęśliwego.
W 2 STO uczniowie mogą po szkole podstawowej kontynuować naukę w gimnazjum. Mamy systemowy program przygotowania do sprawdzianu po klasie 6 oraz egzaminu gimnazjalnego. Uczniom wymagającym wsparcia zapewniamy możliwość korzystania z zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych. Dbamy o holistyczny rozwój uczniów, stąd wielorakość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy szkołą multimedialną (2 pracownie komputerowe po 20 stanowisk), tablice interaktywne prawie w każdej klasie, nagłośnienia w salach lekcyjnych. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczno-fizyczno-biologiczną oraz laboratorium fizyczne. Jesteśmy również szkołą, która zdobyła zaszczytne miano szkoły humanitarnej. Kładziemy duży nacisk na opiekę po zajęciach lekcyjnych - działają świetlice klas 0,1,2,3 oraz klubik klas 4,5,6. Zapewniamy opiekę medyczną, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

 

W skrócie:

 • Godziny zajęć lekcyjnych: 8:00 - 17:10
 • Świetlica dla dzieci klas 0-III - czynna do godziny 18:00
 • Klub dla uczniów klas IV-VI - działa do godziny 18:00
 • Opieka medyczna: pielęgniarka
 • Opieka pedagogiczna: pedagog szkolny
 • Opieka psychologiczna: psycholog szkolny
 • Języki obce: angielski, niemiecki
 • Program przygotowania do sprawdzianu klasy 6 oraz egzaminu gimnazjalnego
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Klub wolontariatu
 • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • 2 pracownie komputerowe
 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia chemiczno-fizyczno-biologiczna
 • Wyżywienie: obiady, ciepła herbata
 • Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, w tym nowoczesna sala gimnastyczna oddana do użytku w styczniu 2015 roku, nowczesne boisko,
 • Raz w tygodniu basen
 • Nowoczesne laboratorium fizyczne
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i wydzielonym miejscem do odrabiania prac domowych
 • Sklepik
 • Wyjazdy integracyjne, zielone i białe szkoły
 • Wyjazdy wakacyjne: obozy krajoznawczo-rekreacyjne i sportowe

1% podatku

Opublikowano w Szkoła


Przekaż 1 procent należnego podatku na rzecz naszej szkoły

Dane do PIT:
Nazwa: Samodzielne Koło Terenowe nr 200
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
KRS 0000203367

Rada Rodziców

Opublikowano w Szkoła

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  • Klasa 0A - Agnieszka Maziewska
  • Klasa 0B - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 1A - Sylwia Betlej
  • Klasa 1B - Joanna Jankowska-Siwek
  • Klasa 2A - Izabela Abramowicz
  • Klasa 2B - Marek Wlizło
  • Klasa 3A - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 3B - Linda Jarosław
  • Klasa 4A - Karolina Gronalewska
  • Klasa 4B - Paulina Kobiela
  • Klasa 5A - Grzegorz Rusek
  • Klasa 5B - Tomasz Zawadzki
  • Klasa 6A - Wojciech Makiła
  • Klasa 6B - Katarzyna Bójko-Narczewska
  • Klasa 7A - Tomasz Małyszko
  • Klasa 7B - Przemysław Dominiczak
  • Klasa 8A  - Wioleta Lewa
  • Klasa 8B  - Michał Maternik
  • Klasa 3A GIM - Jarosław Linda (Przewodniczący)
  • Klasa 3B GIM - Woźny Edyta

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Rada Rodziców działając w zgodzie ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa obowiązującymi w II STO, jest organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrekcji, Rady Nauczycieli oraz Zarządu Szkoły.
 

§ 2

1. Liczba członków Rady Rodziców jest zależna od aktualnej ilości klas utworzonych w Szkole w danym roku szkolnym.
2. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego delegata wybranego w trakcie pierwszego klasowego zebrania Rodziców w danym roku szkolnym.
3. W przypadku nie dokonania wyboru delegata przez rodziców danej klasy, ilość członków Rady Rodziców pomniejsza się o brakujących delegatów.
4. Ilość członków Rady Rodziców może ulec zwiększeniu w stosunku do sytuacji z § 2pkt 3, jeśli w trakcie roku szkolnego rodzice zdecydują się na wybór brakującego reprezentanta danej klasy.
5. Skład Rady Rodziców może ulec zmianie, jeśli w trakcie trwania kadencji zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 3 pkt 1.
6. Rada Rodziców ma prawo na wniosek własny bądź organów, o których mowa w §1 pkt 1, zapraszać do udziału w pracach Rady osoby z głosem doradczym.
 

§ 3

1. Członek Rady Rodziców traci swój mandat w przypadku:

   • wygaśnięcia mandatu,
   • złożenia rezygnacji,
   • wygaśnięcia członkostwa społeczności szkolnej,
   • odwołania


2. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w przypadku:

   • podjęcia przez niego działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Szkole oraz STO,
   • podjęcia działań na szkodę Szkoły.

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata od daty pierwszego posiedzenia w roku wyborczym.
 

§ 5

1. Na czas trwania kadencji Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.
2. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani ze sprawowanych funkcji większością 2/3 głosów członków Rady.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

   • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
   • organizacja pracy Rady, w tym w szczególności:
    • zwoływanie posiedzeń Rady,
    • zapraszanie gości,
    • podpisywanie dokumentów przygotowanych i zatwierdzonych przez Radę,
    • opiniowanie pomiędzy planowymi posiedzeniami Rady spraw bieżących przedłożonych przez organy, o których mowa w § 1.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się trzy razy w roku: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego semestru i na przełomie maja i czerwca.
2. Termin posiedzenia Rady może ulec zmianie na uzasadniony wniosek członka Rady lub grona, dla którego Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym.
3. Rada Rodziców podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
4. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
 

§ 7

1. Rada Rodziców kierując się dobrem Szkoły i społeczności szkolnej:

   • ma prawo wyrażania opinii oraz składania i przedstawiania właściwym adresatom wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły, w tym również w sprawach dydaktyczno-wychowawczych,
   • opiniuje wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,
   • opiniuje i zatwierdza projekty innowacji lub eksperymentu pedagogicznego,
   • opiniuje wnioski o konieczności dyscyplinarnego usunięcia ucznia ze Szkoły,
   • aktywnie współdziała z władzami Szkoły na rzecz jej prawidłowego funkcjonowania,
   • opiniuje strukturę organizacyjną Szkoły,
   • na podstawie przedstawionego przez Dyrekcję preliminarzu kosztów, opiniuje wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych w danym roku szkolnym oraz przy każdorazowych zmianach,
   • zapoznaje się z okresowymi sprawozdaniami z działalności Szkoły oraz opiniuje perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

§ 8

1. Regulamin Rady Rodziców zostaje zatwierdzony na czas trwania jej kadencji przez: Radę Rodziców, a następnie Zarząd Koła,
2. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów Rady oraz ponownego zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

Przewodniczący Rady Rodziców II SSP STO w Gdańsku

 

25-lecie szkoły

 

INWESTYCJE

Dokumenty do pobrania

Opublikowano w Szkoła

Dokumenty ogólne

Formularze zgłoszeniowe

 • Formularz zgłoszenia do szkoły podstawowej Pobierz »
 • Formularz zgłoszenia do gimnazjum Pobierz »

 

Plan pracy

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Więcej artykułów…

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •  
 •  
 •