Klasy III

Opublikowano w Świetlica

Świetlica klas 3
Renata Bryńska

Celem ogólny świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Realizacja zadań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 • Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
 • Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
 • Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 • Organizowanie korzystania z wyżywienia - obiady szkolne.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 • Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego
 • Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •   
 •   
 •   
 •