Świetlica

Opieka świetlicowa w STO II dzieli się na ŚWIETLICĘ (klasy 0 – 3) oraz KLUBIK (klasy 4 – 8)

Celem świetlicy i zajęć klubikowych w naszej szkole jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. Dzieci i młodzież mają możliwość miłego spędzenia czasu wolnego w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Świetlica klas 0-3 oraz Klubik czynne są do godz. 17.30

Do celów szczegółowych Świetlicy i Klubiku należy:
• Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.
• Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
• Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
• Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej. Nasza Szkoła oferuje ogromny wybór zajęć dodatkowych t.j. kółka językowe, gry logiczno strategiczne, tenis stołowy, unihokej, balet, piłka nożna, taniec, kickboxing, koszykówka, gry i zabawy, szachy, kodowanie, kółko kulinarne, majsterkowanie, makietowanie, kółko małych odkrywców, terapia, origami, pracownia plastyczna i muzyczna.
• Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

Ponadto opieka świetlicowa :
• Zapewnienia wychowankom opiekę w godzinach pracy świetlicy.
• Wytwarza dobry klimat do nawiązywania kontaktów dziecka z rówieśnikami i nauczycielem.
• Ma za zadanie niesienie pomocy w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
• Umożliwia dzieciom zjedzenie posiłku.
• Zapewnia możliwość czynnego odpoczynku na świeżym powietrzu.
• Wzbudza i rozwija zainteresowania poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej aktywności.
• Zapewnia stałą i systematyczną współpracę z rodzicami, wychowawcami psychologiem i pedagogiem szkolnym.