PROCEDURA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

WARUNKI OGÓLNE

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pełna akceptacja przez rodziców programu dydaktyczno-wychowawczego i regulaminu szkoły, zaprezentowanego przez dyrekcję podczas rozmowy z rodzicami.
2. Rodzice zobowiązani są do systematycznego współdziałania w kwestiach wychowawczych i dydaktycznych dotyczących dziecka.
3. O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Warunki zakwalifikowania dziecka określone są w punkcie II-Warunki szczegółowe.
5. Podania o przyjęcie dziecka do szkoły przyjmowane są cały rok.
6. Nabór uzupełniający odbywa się w trakcie całego roku szkolnego.
7. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają formularze zgłoszenia.
9. Rodzice są informowani telefonicznie o terminie spotkania kwalifikacyjnego oraz o warunkach rekrutacji.
10. Rodzice zgadzają się na podjęcie interwencji pedagogiczno-psychologicznej z dzieckiem na terenie szkoły.
11. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły.
12. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy z Samodzielnym Kołem Terenowym STO nr 200 oraz wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły lub na konto w terminie 7 dni od zakwalifikowania dziecka.

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

NABÓR DO KLAS 0 – III
a. Rekrutacji i przydziału do klas dokonuje dyrektor szkoły, dyrektor ds pedagogicznych oraz nauczyciel przeprowadzający diagnozę dziecka
b. Dziecko poddane jest wstępnemu badaniu psychologicznemu i pedagogicznemu, którego celem jest określenie kompetencji szkolnych. Wstępne badanie jest płatne w sekretariacie szkoły.
c. Dostarczenie do szkoły diagnozy dziecka 6-letniego (do klasy I), ostatniej oceny opisowej i kserokopii świadectwa (do klas II i III).

 

NABÓR DO KLAS IV – VIII
a. Wymagana średnia ocen: co najmniej 4.0 i zachowanie dobre.
b. Pozytywny wynik testów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
c. Dostarczenie świadectwa z poprzedniej klasy lub wykazu bieżących ocen cząstkowych lub semestralnych (w przypadku ucznia w trakcie roku szkolnego).
d. Dostarczenie aktualnej opinii psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dysleksji).
e. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego, ale warunkiem przyjęcia jest dobra ocena z zachowania.

Wypełnij formularz rekrutacyjny do szkoły podstawowej